رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>شعب جدید بانک صنعت و معدن تنها با هدف توسعه دامنه خدمات رسانی تاسیس می شود.</P>

<P dir=rtl>شعب جدید بانک صنعت و معدن تنها با هدف توسعه دامنه خدمات رسانی تاسیس می شود.</P>

<P dir=rtl>هدف از تاسیس شعب بانک صنعت و معدن خروج از فعالیت توسعه ای و تجهیز منابع نبوده بلکه هدف گسترش دامنه خدمات رسانی است.<BR>مشاور مدیرعامل بانک صنعت و معدن ...</P>

&lt;P dir=rtl&gt;یک‎‎ میلیون تن از یک و نیم‎ میلیون تن‎‎ سیمان مصوب‎ تا سه‎‎ ماه دیگر وارد کشـور می‎ شود. &lt;/P&gt;

<P dir=rtl>یک‎‎ میلیون تن از یک و نیم‎ میلیون تن‎‎ سیمان مصوب‎ تا سه‎‎ ماه دیگر وارد کشـور می‎ شود. </P>

<P dir=rtl>معاون‎‎‎ امورمعادن وزیر صنایع‎ و معادن با اعلام‎ این‎ خبر گفت‎: با تـوجـه‎‎ بـه نیاز داخلی‎ سال‎ گـذشتـه‎ مجـوز ورود یـک‎ و نیـم‎ میلیون‎‎‎‎ تن سیمان ...</P>