رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>توجه به مجموعه روند حرکتی در صنعت، انتظار این است که در سال 83 بخش صنعت کشور روند رو به رشد خود را ادامه دهد.</P>

<P dir=rtl>توجه به مجموعه روند حرکتی در صنعت، انتظار این است که در سال 83 بخش صنعت کشور روند رو به رشد خود را ادامه دهد.</P>

<P dir=rtl>سهراب بهلولی قشقایی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری نسبت به رشد صنعت در سال جدید با بیان این مطلب، گفت: ...</P>