رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">زمین لرزه حوالی بندرجاسک در استان هرمزگان را لرزاند.</SPAN></B><SPAN lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-mi

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Tahoma">زمین لرزه ای به بزرگی &#1782; / &#1779; درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ...</SPAN></P>

ادامه مطلب