رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><STRONG>درخصوص همکاریهای بین المللی هیاتی از روسیه از سازمان دیدن کردند</STRONG></P>

<P dir=rtl><STRONG>درخصوص همکاریهای بین المللی هیاتی از روسیه از سازمان دیدن کردند</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>تیمی متشکل  ازکارشناسان انستیتو بین المللی زلزله شناسی کشور روسیه  از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دیدن کردند  در این نشست...</FONT></P>