رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT color=black>بهره‎ برداری‎ از600 طرح‎ صنعتی‎‎ و معدنی</FONT> </P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>ششصد طرح‎ بـزرگ‎ صنعتی‎‎ و معدنی با سه‎ و نیم‎ میلیارد دلار و 32 هزار میلیـارد ریال‎‎ سرمـایـه‎ گـذاری‎ تا پایان‎ سـال 1383 در ایران‎ به‎‎ بهره برداری‎ می‎ رسد</FONT></P>

ادامه مطلب