رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>استقرار اولین پایگاه زمین‌شناسی دریایی در شمال و جنوب کشور<BR></P>

<P dir=rtl>طرح تجهیز مدیریت زمین‌شناسی دریایی بمنظور مطالعات سواحل شمالی&nbsp; و جنوبی و دریاچه‌های کشور از جمله اقداماتی است که سازمان زمین‌‌شناسی در جهت توسعه فعالیتهای عمرانی در دست تهیه دارد. <BR></P>

ادامه مطلب

<DIV class=clsHNHint><STRONG>هشدار سازمان زمین‌شناسی: دشت کرمان در معرض فرونشست است </STRONG></DIV>

<P dir=rtl>کشور ما در ماه‌های اخیر شاهد چندین پدیده مخرب زمین شناختی بوده است. صرف‌نظر از زمین لرزه فاجعه بار بم و زمین لرزه اخیر کجور و فیروز آباد رخداد چند مورد رانش و زمین لغزش در مناطق مختلف ...</P>

ادامه مطلب