رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

اکتشاف پتاس زنجان

پروژه اکتشاف پتاس ایلجاق ماهنشان زنجان در سال 78 آغاز و در سال 81 به اتمام رسید. میزان هزینه شده در این پروژه 8/2286 میلیون ریال بوده است

ادامه مطلب