رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

انتصاب در وزارت صنایع و معادن

با صدور حکمی از سوی"اسحاق جهانگیری" وزیر صنایع و معادن "سیدحسن خوشرو" به عنوان عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب شد

ادامه مطلب