رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران: تحقیقات دورسنجی در زمینه زلزله در ایران متولی ندارد

عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران: تحقیقات دورسنجی در زمینه زلزله در ایران متولی ندارد

البته دوره‌های تخصصی در این زمینه توسط مرکز سنجش از دور ایران برگزار شده است ولی با توجه به اینکه کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا قرار دارد، انجام تحقیقات