رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

کار اکتشافی روی خاکهای نادر

5 سال از عمر طرح اکتشاف سراسری ذخایر معدنی می گذرد. با گذشت 5 سال از این طرح وضعیت طلای کشور که فقط به یک معدن با تولید 200 تا 300 کیلو در سال وابسته بود

ادامه مطلب