رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

از ژاپـن‎‎ تا تایـوان لرزید

زمین‎ لرزه‎‎ شدیدی‎ به بزرگـی‎ 6 و 6 دهم‎ ریشترمجمع‎ الجزایر اوکیناوا در منتهی‎ الیه‎‎ جنوب‎ ژاپن‎‎ روی‎ داد که تایوان را نیز با شدت‎ بیش‎ از 7 ریشتر لرزاند...

ادامه مطلب