رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

با تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در شمال غرب کشور  سرعت فعالیتهای زمین شناسی افزایش می یابد

با تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در شمال غرب کشور سرعت فعالیتهای زمین شناسی افزایش می یابد

تا پایان امسال تمام نقشه‌های یک‌صد‌هزارم شمال‌غرب کشور به اتمام خواهد رسید و از سال آینده کار بر‌روی نقشه‌های یک‌بیست‌و پنج‌هزارم را شروع خواهیم کرد.

باتعامل بیشتر بین قانون معادن و دیگرقوانین بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی فعال‌تر می شود

باتعامل بیشتر بین قانون معادن و دیگرقوانین بخش خصوصی در فعالیت‌های اکتشافی فعال‌تر می شود

بمنظور یکپارچه سازی و افزایش روند بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در کشور باید تعامل بیشتری را بین قانون معادن و قوانین مطروحه مرتبط با آن برقرار کرد.