رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ماموریت به سوی قلب زمین

دانشمندان مستقر در مجهزترین کشتی اکتشافی جهان، ماموریت خود را به سوی قلب زمین با هدف آشکار کردن اساس حیات بر روی این سیاره آغاز...

ادامه مطلب