رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

سنگین ترین ستارگانی که در کیهان امروزی می تواند شکل بگیرد

سنگین ترین ستارگانی که در کیهان امروزی می تواند شکل بگیرد جرمی در حدود 100تا 150برابر خورشید دارند و اگر ستاره ای پا فراتر بگذارد، آنقدر نور تولید می کند که بر اثر فشار تابشی خود به سرعت جرمش را از دست داده و باز هم به جرم 100 تا 150 برابر...

ادامه مطلب