رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

محققان : زلزله های بزرگ در اندونزی می تواند باعث آتشفشانهای عظیم شود

محققان : زلزله های بزرگ در اندونزی می تواند باعث آتشفشانهای عظیم شود

با وقوع دومین زلزله بزرگ در اندونزی در مدت سه ماه ، محققان استرالیایی اعلام کردند نگران وقوع یک فوران عظیم که مراتب هولناکتر از حوادث قبلی باشد . پرفسور Ray Cay از بخش علوم ...

آب‎ دریای‎ مدیترانه‎ سریعتر گرم‎ می‎ شود

آب‎ دریای‎ مدیترانه‎ سریعتر گرم‎ می‎ شود

تحقیقات‎ دانشمنـدان‎ در اسپـانیا نشان‎ می‎ دهد , آب‎ دریای‎ مدیترانه‎ پنج‎ بار سریعتر از آب‎ دیگر دریاها گرم‎ می‎ شود.به‎ گزارش‎ خبـرگـزاری‎ آلمـان‎ , تـحقـیقـات‎ دانشگاه‎ آلکانتی‎ اسپانیا و ...

غارهای‎ دیدنی‎ ایــران‎

غارهای‎ دیدنی‎ ایــران‎

در پیچ‎ و خم‎ بلنـدی‎‎ هـای سلـسلـه‎ جبال‎ ایران‎, شکاف‎ ها و صخـرهـای‎ بـزرگـی‎ به‎ نام‎ غار وجود دارد.غارها دارای‎ طبیعت‎ بـسیـار زیبــا و حیـرت‎ انگیزی‎ هستند که‎‎‎ همواره به عـنـوان‎ یکـی‎‎ از مـراکـز اصلـی ...