رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ایجاد گسل در خشکی

دانشمندان معتقدند که بموازات ایجاد گسل در خشکی کوهزائی بدون خروج ماگما درون اعماق اقیانوسها رخ داده است...

ادامه مطلب

زمین‎‎ درخشان تر شده‎ است‎

واشنگتن‎‎ ـ پرتوهای‎‎ خورشیدی کـه‎‎ بـه زمیـن می‎ رسد از حدود سال‎ 1990 تاکنون‎ افزایــش‎ یافته‎‎ و این‎‎‎ پدیده ممکن است‎ روند گرم‎ شدن کره‎‎ زمین‎ و اثر گلخانه ای‎ را بیش‎‎ از پیـش تشدید کند.

ادامه مطلب