رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

حفاری‎‎ عمیق‎ در بستر دریای اطلس‎

واشنگتن‎ ـ گروهی‎‎‎ تحقیقاتی به‎ منظور بررسی چگونگی‎‎ تشکیل‎ کره‎ زمین‎ , قـسمـتهـایـی از پوسته‎ زمین‎ در بستر اقیانوس‎‎ اطلـس را تـا عمق‎ چند هزار پایی‎ حفاری‎ کرد .

ادامه مطلب

آچه‎ اندونزی‎ لرزید

جاکارتا ـ زمین‎ لرزه‎‎‎ ای‎ به بزرگی‎ شش‎ و سه دهـم‎ ریـشتـر استـان‎ آچـه‎‎ را در جـزیــره سوماترای‎‎ اندونزی لرزاند...

ادامه مطلب

تشابه چرخه کربن آرکئن در ریفهای دریای سیاه

آرکئن اتمسفر و اقیانوسهایی داشته که کم و بیش دارای اکسیژن آزاد بودند. در چنین شرایطی سرنوشت ارگانیسمها در اقیانوس، شاید باقیمانده¬های سینوباکتریهای فتوسنتز کننده، تخمیر باکتریایی و تولید مقدار زیادی متان...

ادامه مطلب