رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تحقیقات‎ ناسا بر روی‎ ستاره‎‎ دنباله دار

تحقیقات‎ ناسا بر روی‎ ستاره‎‎ دنباله دار

دانشمندان ناسا اعلـام‎ کـردنـد موفقیت‎ آنها در هدف‎ قراردادن‎ بدنه‎‎ ستـاره دنباله‎ دار تمپل‎ وان‎ فراتـر از انتـظارات‎ قبلی‎ است‎ . به‎‎ گزارش‎ شبکه تلـویـزیـونـی‎‎ سـی ان‎‎ ان , دانشمندان‎ ناسـا مـوفـق‎ شده‎ انـد بـا ...