رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

فلوتاسیون حبابی روش مناسبی برای تهیه کنسانتره مواد معدنی است

برای حفظ خاصیت آب‌رانی مواد معدنی و یا ایجاد آن بر روی سطوح این مواد در فرآیند فلوتاسیون از مواد شیمیایی خاصی با ساختار غیرقطبی و یا غیرهمگون که به آنها کلکتور (معرف شیمیایی) گفته می‌شود استفاده می‌کنند...

ادامه مطلب