رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد

40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد

بیش‎‎ از 40 هزار تـن‎‎ شمـش چـدن از ابتدای‎ امسال‎ تا پایـان‎‎ آبان در کارخانـه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان تولید شد . مدیر کارخانه‎ ذوب‎ آهن‎‎ کردستان پیش‎ بـینـی‎ کرد : تا پایان‎‎ امسال‎ 30هـزار...