رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

شناسایی‎‎ ذخایر مواد معدنی در استان‎ ‎‎مرکزی‎ ‎‎برای تامین مواد اولیه ‎‎کارخانه‌های سیمان

شناسایی‎‎ ذخایر مواد معدنی در استان‎ ‎‎مرکزی‎ ‎‎برای تامین مواد اولیه ‎‎کارخانه‌های سیمان

برای‎‎‎ تامین‎‎‎ مواد اولیه‎‎ مورد نیاز کارخانه های سیمان در حال‎ ساخت‎ استان مرکزی بیش‎ از یک‎ میلیارد تن‎ ذخیره‎‎‎‎ مواد معدنی...