رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

انرژی چیست؟

انرژی عبارت است از توانایی انجام کار؛ یعنی برای انجام هر کاری نیاز به مصرف انرژی است. به طور کلی انرژی را....

ادامه مطلب