رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

زمین لرزه در تایوان

زمین‎ لرزه ای‎ بـه بـزرگـی 5‎ و 4 دهم‎ ریشتر منـاطق‎ شرقـی‎ تـایـوان‎ را لرزاند. خبرگزاری‎ آلمان: مـرکـز ایـن زمیـن لـرزه‎‎‎ که در آخرین‎ ...

ادامه مطلب

تلفات‎ سیل‎‎ در نپال

بر اثـر جـاری‎ شـدن‎ سـیـلاب‎ در مناطق‎ غربی‎ نپال‎ پنج‎ نفر کشته‎ و دسـت‎ کـم‎ هشت‎ تن‎ دیگر ناپدید شدند. خبرگزاری...

ادامه مطلب