رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول امسال بیش از 8870 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر کرد

وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول امسال بیش از 8870 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر کرد

وزارت صنایع ومعادن در چهار ماه اول سال 84 تعداد 8874 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 269 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال حدود 303 هزار نفر صادر ...