رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

چرا منظومه شمسی شکل فعلی را دارد

این پرسش به ظاهر ساده که چرا منظومه شمسی شکل فعلی را دارد قرنها است که اخترشناسان را به خود مشغول کرده است اما یک گروه از ستاره شناسان بتازگی نظریه جدیدی در این زمینه ارائه کرده‌اند که امیدوارند با کمک آن بتوانند ....

ادامه مطلب