رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

الماس‌ها بهترین دوستان زمین‌شناسان هستند// ناخالصی الماس می‌تواند نحوه تشکیل قاره‌ها را توضیح دهد!

الماس‌ها بهترین دوستان زمین‌شناسان هستند// ناخالصی الماس می‌تواند نحوه تشکیل قاره‌ها را توضیح دهد!

الماس‌ها قابلیت افشای بسیاری از فرآیندهای زمین‌شناسی را دارند و دانشمندان با تجزیه و تحلیل و ناخالصی‌های موجود در آنها می‌توانند چگونگی ایجاد قاره‌ها را دریابند.