اخبار روابط عمومى - آرشیو

طرحی‎ تازه‎‎‎ برای‎ مقابله با آسیب‎ زلزله

طرحی‎ تازه‎‎‎ برای‎ مقابله با آسیب‎ زلزله

لولـه‎ هـای‎ آب‎ در ژاپـن‎ بـطور متـداول‎ از پلاستیک‎‎ تهیه‎‎ و بطور متعارف‎ با لاستیـک بـه یکدیگر متصل‎ می‎ شوند. برخی‎ از این‎‎‎ اتصال‎ ها در جریان زمین لرزه‎ پارسال‎ در منطقه‎ نیگاتا شکست‎ و ...