اخبار روابط عمومى - آرشیو

مقام معظم رهبری با فعالیت های سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایشان در این بازدیدکه با همراهی وزیر صنایع ومعادن ورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورصورت ...

ادامه مطلب

به منظور حذف موازی کاری در اکتشاف مواد معدنی کشورفعالیت های اکتشافی باید در سازمان زمین شناسی تبلور یابد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تنها متولی امر اکتشاف و مجری انجام پروژه های اکتشافی در کشور است و هر ارگان دیگری باید تحت نظارت این سازمان به فعالیت های اکتشافی بپردازد.

ادامه مطلب