اخبار روابط عمومى - آرشیو

جاذبه های ژئو توریسم ایران به کتب دانشگاهی جهان راه پیدا کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مهندس علیرضا امری کاظمی مجری طرح ژئوتوریسم این سازمان گفت :در سال 2002 طی برگزاری کنفرانسی در استرالیا با ارائه مقاله ای تحت عنوان معرفی ژئوتوریسم ایران ...

ادامه مطلب

ایران درمیزبانی ازاین المپیک معدنی ،مقتدرظاهر شد

پروفسور جوسف دومینیسکی ،رئیس اجرائی کمیته بین المللی کنگره جهانی معدن درگفت وگو اختصاصی با روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بابیان اینکه بیستمین کنگره جهانی معدن تجلی گاه مناسب مطالب ومقالات معدنی ...

ادامه مطلب