اخبار روابط عمومى - آرشیو

بازدید اعضا کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

بازدید اعضا کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

به گزارش سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درآغاز این مراسم مهندس محمدتقی کره ای معاون وزیرورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درخصوص عملکرد این سازمان درطول سالهای اخیر توضیحاتی ...