اخبار روابط عمومى - آرشیو

کنفرانس بین‌المللی ساختار، زمین‌ساخت و زمین لرزه‌های ایران

کنفرانس بین‌المللی ساختار، زمین‌ساخت و زمین لرزه‌های ایران

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در نظر دارد کنفرانس بین‌المللی ساختار، زمین‌ساخت و زمین‌لرزه‌های ایران با همکاری و مشارکت مرکز فیزیک نظری ایتالیا و دانشگاه کمبیرج...