اخبار روابط عمومى - آرشیو

مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت مشخص کرد: تبعیت زمینلرزه‌های اخیر ایران از روند کلی حاکم بر فعالیت لرزه‌خیزی منطقه

مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت مشخص کرد: تبعیت زمینلرزه‌های اخیر ایران از روند کلی حاکم بر فعالیت لرزه‌خیزی منطقه

گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی این سازمان به بررسی و مقایسه لرزه‌خیزی ایران و کشورهای همجوار در بازه زمانی کوتاه و بلندمدت...

ادامه مطلب