سوالات متداول خدمات زمین شناسی

1-نقشه ای سازمان  درچه مقیاسی ارائه می شود؟

1:25.000 و1:100.000 و 1:250.000

2-در یک نقشه با مقیاس 1:250.000 هر یک  سانتی متر روی نقشه چه مسافتی روی زمین را در بر می گیرد؟

در هر نقشه یک دویست و پنجاه هزارم هر یک سانت روی نقشه طولی معادل 2.5کیلومتر روی سطح زمین را در بر خواهد گرفت.

3-نقشه های بزرگ مقیاس نظیر 1:1.000.000 و 1:2.500.000 بر اساس چه نوع برداشت هایی تهیه شده اند؟

این گونه نقشه ها با توجه به نقشه های دویست و پنجاه هزارم و یکصد هزارم و برداشت های تکمیلی و کنترلی تلفیق شده و به چاپ رسیده اند.

4- در صورت نیاز به نقشه های کوچک مقیلس زمین شناسی چگونه می توان اقدام کرد؟

در صورت نیاز ارگان ذیربط از طریق درخواست کتبی یا نامه با ریاست محترم سازمان و ارجاع در خواست به معاونت زمین شناسی روند تهیه این نوع نقشه ها آغاز خواهد شد.

 

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۱