سامانه درخواست خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین

تعداد بازدید:۵۸۶۲

 

کاربر محترم،جهت درخواست الکترونیکی هر یک از خدمات زیر بر روی لوگوی مدیریت مربوطه کلیک نمایید تا به سامانه مرتبط متصل شوید.

 

                      

                 

 زیر خدمات زمین شناسی منطقه ای:

 • ارائه گزارش/نقشه چینه شناسی

 • ارائه گزارش/نقشه محیط های رسوبی دیرینه

 • ارائه گزارش/نقشه و مقاطع میکروسکوپی سنگ‌شناسی

 • ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی سنگ ‌نگاری (پتروگرافی)

 • ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی جانوری

 • ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی گیاهی

                                  

                  

 زیر خدمات زمین شناسی دریایی:

 • ارائه گزارش / نقشه رسوب‌شناسی

 •  ارائه گزارش / نقشه شیمی دریا و هیدروژئوشیمی

 •  ارائه گزارش / نقشه ژئوفیزیک دریا

 •  ارائه گزارش / نقشه ژئومورفولوژی و مورفودینامیک دریا و سواحل

 

 

                        

     

زیر خدمات مخاطرات زمین شناسی،زیست محیطی و مهندسی:

 • ارائه گزارش / نقشه زمین‌ساخت

 • ارائه گزارش / نقشه زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

 • ارائه گزارش / نقشه آب  زمین‌شناسی 

 • ارائه گزارش / نقشه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله شناسی

 •  ارائه گزارش / نقشه زمین‌شناسی زیست محیطی

 

                                                               
 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹