معاونت برنامه ریزی،توسعه منابع و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۳۵۴

1- دفتر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و بودجه

- تهیه، تدوین و بررسی طرح ها و برنامه های کلان زمین شناسی و اکتشافی سازمان جهت منظور نمودن آن در برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.

- انجام بررسی های لازم به منظور تهیة برنامه های تحقیقاتی در جهت انجام مطالعات زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی در مناطق مختلف کشور با توجه به اولویت های پیش بینی شده در برنامه های سازمان.

- نظارت بر چگونگی و حسن انجام طرح های برنامه ها و هماهنگی اجرا با برنامه های پیش بینی شده به منظور رفع مشکلات و ارائه راه حل های ممکن.

- تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان.

- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد سازمان و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست سازمان جهت بهبود عملکرد واحدها

- همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری سازمان به منظور تعیین و تأیید امتیازات

- مطالعه، برآورد، پیشنهاد و تنظیم بودجه، اعتبارات، منابع و درآمدها و برنامه های مورد نیاز سازمان در قالب بودجة عملیاتی و قیمت تمام شده و ارائه گزارش عملکرد آن به مراجع ذیربط.

- ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجة سالانه به واحدهای سازمان و راهنمایی آنها در تنظیم بودجه های پیشنهادی براساس برنامه ها و طرح های مورد نظر

نظارت بر اجرای بودجة مصوب و مراقبت در نحوة مصرف اعتبارات و تهیة گزارش های تفصیلی لازم و مقایسه عملکرد واحدها با اعتبارات تخصیصی.

- نیازسنجی آموزشی، طراحی برنامه های آموزشی، اجرا، نظارت و ارزش یابی و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و ارائه گزارش های لازم.

- همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص تهیة برنامة آموزشی رشته های شغلی اختصاصی، اخذ مجوز و نظارت بر حسن اجرای دوره ها.

- برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق معرفی کارکنان و مدیران مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سایر مؤسسات آموزشی معتبر.

- شناسایی نیازهای آماری کشور در بخش مربوط به فعالیت سازمان و تهیه و اجرای طرح های آمارگیری در قالب برنامة مصوب شورای عالی آمار.

- استقرار نظام آماری ثبتی در داخل سازمان به منظور تولید نیازهای آماری کشور اعم از نیازهای آماری عمومی و نیازهای آماری مدیریت سازمان با همکاری و هماهنگی مرکز آمار ایران و ارائه آمارهای تولید شده.

- تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد فعالیت های زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی سازمان و اطلاع رسانی

- تهیه، اجرا و استخراج طرح های آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و تحلیل آن در جهت استفاده از نتایج در برنامه های وزارت و همچنین در راستای طرح ها و برنامه های مرکز آمار براساس ضوابط، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و راهکارهای مرکز آمار ایران.

- ایجاد پایگاه اطلاعات آماری سازمان انجام هماهنگی های لازم با مرکز آمار ایران برای اتصال آن به پایگاه اطلاعات آماری بخشی و شبکة اطلاع رسانی کشور و تهیة سالنامه، فصلنامه و ماهنامة آماری برحسب نیاز.

- تهیه، تدوین، اجرا و توسعه استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان.

- تهیه و توسعه زیرساخت لازم جهت انتشار مناسب داده ها و اطلاعات در محیط های شبکه ای و محازی.

- استانداردسازی، مجتمع سازی و توسعه نرم افزارهای کاربردی و اداری سازمان.                                                            

 

2- دفتر نوسازی، تحول اداری  و منابع انسانی

- پیش بینی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس برنامة مصوب با توجه به اولویت ها، تشکیلات، بودجه و رعایت کلیه قوانین و مقررات.

- تهیه و صدور کلیة احکام کارگزینی و قراردادهای خریدخدمت کارکنان و سایر امور پرسنلی با رعایت کلیة قوانین و مقررات.

- اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح های طبقه بندی مشاغل و ارزش یابی کارکنان با رعایت کلیة قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون و بهداشت و درمان کارکنان سازمان در قالب مقررات و امکانات

- تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و اطلاعات اداری و مدیریتی و به هنگام نمودن آنها و اطلاع رسانی.

- انجام امور بازنشستگان و موظفین براساس مقررات مربوط.

- پیش بینی برآورد و تأمین نیازهای سازمان در زمینة وسایل و ملزومات، نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات.

- نظارت بر قراردادهای خدماتی، امور تأسیساتی و ساختمان و رستوران سازمان.

- دریافت ثبت و توزیع و ارجاع کلیة نامه ها و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی مکاتبات.

- ایجاد هماهنگی و ارائة خدمات مورد نیاز در زمینة فعالیت های شرکت های تعاونی مصرف و مسکن سازمان.

- انجام بررسی های لازم در زمینة معیارها، شاخص ها و روش های ارزش یابی کارکنان و پیشنهاد طرح های ارزشیابی و تشویق کارکنان سازمان و سنجش مستمر سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی لازم برای ارتقاء آن.

- مهندسی مجدد مأموریت ها و وظایف سازمان با همکاری سایر واحدها به منظور منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف اجرایی دولت و مردم برای تحقق برنامه های کلان ملی.

- اجرای مفاد مواد 88 و 90 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس روش های تعیین شده برای واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی، شهرداری ها و ده داری ها و نظارت بر اجرای این مورد و تهیة گزارشات لازم برای ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

- بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی، تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی، اهداف، شرح وظایف، پست های سازمانی و سازمان تفصیلی با همکاری واحدهای مختلف و با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب.

- بررسی، نظارت و پی گیری اجرای قوانین، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و بخشنامه های مربوطه در راستای امور اداری و تحول سازمانی.

- زمینه سازی برای توسعه سازمان های غیردولتی و تشکل های تخصصی و سازمان های محلی در راستای تحقق وظایف سازمان.

- بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روش های اختصاصی، مشترک و عمومی و مهندسی مجدد و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه ریزی برای اصلاح و به سازی آنها با همکاری واحدهای مربوطه و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

- تعیین و پبیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار سازمان به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کارایی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

- مطالعه، تهیه و تدوین فرم ها و کنترل فرم های اداری، مالی، پشتیبانی و اختصاصی، کدگذاری، اصلاح و به هنگام سازی آنها.

- تهیة استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوة استقرار واحدهای سازمان.

- بررسی، مطالعه، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینة ارتقاء فرهنگ و فناوری مدیریت در سازمان و استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان.

- انجام مطالعات، تنظیم طرح ها و تهیة برنامه های مناسب در خصوص شایسته سالاری در زمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء توسعه، آموزش، جبران خدمت و پاداش ها، ارزیابی و تداوم خدمت مدیران و کارکنان.

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمون های تخصصی استخدامی و تعیین اثربخشی آنها و ارائة گزارش به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

- بررسی به منظور تدوین اصول و تهیة نظام اخلاقی حاکم بر اقدامات ارائة خدمات سازمان (منشور اخلاقی سازمان) و ترویج و تشریح آن برای کارکنان.

- بررسی و پی گیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعین و رعایت حقوق شهروندی آنان و تهیة برنامه های نظرسنجی در خصوص نحوة ارائة خدمات.

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخة مدیریت بهره وری در سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائة راه حل های اصلاحی.

- انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی، مدیریت تشکل های راهبری کننده امر تحول سازمانی در سازمان، توسعه و ترویج مفاهیم تحول و انجام فعالیت های ستادی و پشتیبانی مربوط.

 

3- اداره کل امور مالی و ذیحسابی

- نگهداری حساب اعتبارات براساس بودجه مصوب و تهیة گزارش از هزینه های انجام شده.

- تأمین اعتبار برای پرداخت ها و اعتبارات هزینه ای و عمرانی سازمان و صدور درخواست وجه و وصول اعتبارات مصوب مربوط.

- ثبت و نگهداری حساب های سازمان اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.

- تهیة صورت حساب و تنظیم گزارش درآمد به تفکی منابع.

- تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به سازمان.

- انجام امور مربوط به دریافت ها و پرداخت ها براساس قوانین و مقررات.

- رسیدگی به کلیة اسناد هزینه از نظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط.

- تهیه و تنظیم حساب های ماهانه و سالانه سازمان جهت ارسال به مراجع قانونی ذیربط.

- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان.

- تهیة گزارش های مالی دوره ای و موردی.

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تهیه و اصلاح آیین نامه ها و روش های مالی داخلی جهت حل مسایل و مشکلات موجود.

 

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹