آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن

آیین نامه اجرایى قانون نظام مهندسى معدن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1010780 مورخ 28/6/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (37) قانون نظام مهندسى معدن - مصوب 1379- آیین نامه اجرایى قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

:‌‌ فصل اول : کلیات ماده 1- در این آیین نامه عبارتهاى زیر در معانى مربوط به شرح زیر به کار مى روند: الف – قانون : منظور قانون نظام مهندسى معدن – مصوب 25/11/1379 – مجلس شوراى اسلامى است.‌ ب – قانون معادن : منظور قانون معدن – مصوب 27/2/1377 – مجلس شوراى اسلامى است. پ – نظام مهندسى معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمان ها و تشکل هاى صنفى، مهندسى، حرفه اى، اشخاص حقیقى و حقوقى و مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و استانداردها در بخش معدن. ت – تعاریف عمومى معدن: منظور تعاریفى است که در قانون معادن شرح داده شده است. ث - فعالیت هاى معدنى‌: شامل کلیه عملیات پى جویى براى یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایى کانسنگ و فرآورى مواد معدنى و متالورژى استخراجى مى شود. ج – حرفه هاى مهندسى معدن: منظور حرفه هاى مهندسى و کارشناسى و کاردانى مرتبط با فعالیت هاى معدنى است. چ – سازمان : منظور سازمان نظام مهندسى معدن است. ح – سازمان استان: منظور سازمان نظام مهندسى معدن استان است. خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به کار در حرفه هاى مهندسى معدن است. د – رشته هاى اصلى : شامل کلیه گرایش هاى مهندسى معدن، زمین شناسى، مهندسى نقشه بردارى و مهندسى متالورژى با گرایش استخراجى است.‌ ذ – رشته هاى مرتبط : منظور رشته هاى مرتبط به حرفه هاى مهندسى معدن است که مطابق ماده (7) قانون تعیین مى شود. ماده 2 - از تاریخى که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص، حقیقى و حقوقى به آن دسته از امور فنى در فعالیت هاى معدنى که توسط وزارت یاد شده تعیین مى شود مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه اى است.‌این صلاحیت در مورد حرفه هاى مهندسى معدن از طریق صدور پروانه مهارت فنى و حرفه اى توسط وزارت کار و امور اجتماعى احراز مى شود.‌ ماده 3- وزارت صنایع و معادن براى صدور و تمدید کلیه مجوزهاى اکتشاف، تجهیز و بهره بردارى و فرآورى، فقط طرح ها و گزارش هاى عملیات اجرایى را خواهد پذیرفت که ازطرف اشخاص حقیقى و حقوقى دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

 {PageBreak} فصل دوم: پروانه اشتغال در مقطع کارشناسى و بالاتر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال فصل دوم: پروانه اشتغال در مقطع کارشناسى و بالاتر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال الف – پروانه اشتغال ماده 4- دارندگان مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر درهر یک از رشته هاى اصلى یا رشته هاى مرتبط مى توانند از طریق تقاضاى صدور پروانه اشتغال با توجه به مدارک تحصیلى و سوابق کار و تجربه در حداکثر دو رسته از رسته هاى: الف : پى جویى و اکتشاف ب : استخراج معدن پ : کانه آرایى و فرآورى ت : متالورژى استخراجى در یک یا چند زمینه از قبیل طراحى، محاسبه، نظارت،‌اجرا، بهره بردارى، نگهدارى، کنترل و بازرسى، امور آزمایشگاهى ، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش ، تحقیق و غیره درخواست تشخیص صلاحیت نمایند. ماده 5- براى صدور پروانه اشتعال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلى و در صورت لزوم گواهى قبولى در آزمون هاى مربوط، گواهى اشتغال به کارآموزى و یا سابقه کار حرفه اى در رشته هاى تخصصى و فنى مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زیر ضرورى است: الف – دارندگان مدرک علمى دکترى با حداقل (1) سال سابقه کار مربتط. ب – دارندگان مدرک کارشناسى ارشد با حداقل (2) سال سابقه کار مرتبط. پ – دارندگان مدرک کارشناسى با حداقل (3) سال سابقه کار مرتبط. ماده 6- گواهى اشتغال به کار و تجربه عملى و سابقه کار متقاضى در صورتى معتبر شناخته خواهد شد، که توسط واحدهاى فنى وزارتخانه ها یا سازمانهاى دولتى یا وابسته به دولت، شخصیت هاى حقوقى شاغل در رشته هاى موضوع قانون که داراى پروانه اشتغال شخص حقوقى مى باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و داراى پروانه اشتعال و یا توسط سازمان استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهى اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود: الف – نام، محل و مشخصات پروژه هایى که متقاضى در آن اشتغال داشته است. ب – مدت اشتغال متقاضى با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار. پ – نام و مشخصات رشته تحصیلى متقاضی. ت – نام ،‌ مشخصات ، سمت و یا شماره پروانه اشتغال شخص حقیقى یا حقوقى صادر کننده گواهی. ماده 7- متقاضى پروانه اشتغال لازم است تقاضاى کتبى خود را طبق فرم مخصوصى که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوى نکات ضرورى مى باشد که متقاضى باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید: الف – تصویر مصدق مدرک تحصیلى با قید رشته و درجه علمى آن که به تأیید مراجع ذى صلاح رسیده باشد،‌ به کیفیتى که اطمینان به صحت آن براى مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود. ب – گواهى اشتغال به کار به ترتیبى که در ماده (6) این آیین نامه مقرر شده است. پ – گواهى قبولى در آزمون در صورت لزوم . ت – مدارک عضویت در سازمان استان مربوط. ث – مدارک هویت به ترتیبى که در فرم تقاضاى پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است. ج – سایر مدارکى که ارایه آنها به موجب این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامى باشد. ماده 8- وزارت صنایع و معادن پس از بررسى تقاضاى پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن، در صورت کامل بودن آنها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافى نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبى به متقاضى اعلام خوهد نمود. ماده 9- اشخاص حقیقى داراى پروانه اشتغال در رشته و تخصصى که تشخیص صلاحیت شده اند و داراى مدرک تحصیلى کارشناسى و بااتر هستند به طور فردى یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک مى توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسى نمایند.‌دفاتر مهندسى، قائم به شخص یا اشخاص حقیقى داراى پروانه اشتغال مى باشند و امتیاز آنها قابل واگذارى نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهدارى دفاتر قانونى بر اساس مفاد قانون مالیات هاى مستقیم مى باشند. دفاتر مهندسى مذکور مى توانند باتوجه به حدودى صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر مى باشند از وزارت صنایع و معادن درخواست صلاحیت نمایند. ماده 10- اشخاص حقیوقى با دار بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر مى توانند در یک یا چند رسته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن داراى پروانه اشتغال و مدارک تحصیلى کارشناسى و بالاتر باشند، تقاضاى صدور پروانه اشتغال شخص حقوقى نمایند: الف – تصویر پروانه اشتغال اشخاص حقیقى فوق الذکر. ب – یک نسخه فتوکپى اساسنامه و روزنامه رسمى حاوى آگهى تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومى و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانى که داراى حق امضا مى باشند. پ – تصویر کارت کد اقتصادى متقاضی. ت – ارایه مدارک عضویت در نظام مهندسى استان. ث - سایر مدارکى که ارایه آنها به موجب این آیین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامى باشد. تبصره – تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود ودر صورتى که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانى که داراى پروانه اشتغال شخص حقیقى مى باشند از مدیریت شخص حقوقى خارج شوند، وزارت صنایع و معادن مى تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقدقى یا هر دو را براى مدت معینى لغو نماید. ب – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ماده 11- پروانه اشتغال در چهار درجه، پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و پایه ارشد صادر مى شود. جهت ارتقا از پایه سه به دو داشتن (4) سال و از پایه دو به یک داشتن پنج سال و از پایه یک به ارشد داشتن (6) سال کار حرفه اى در پایه قبلى و در صورت لزوم موفقیت در آزمون مربوط ضرورى است. رتبه بندى و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و بر اساس امتیازبندى مندرج در جدول هاى زیر صورت مى گیرد. جدول (1): امتیازها براى تعیین ربته دارندگان پروانه اشتغال جدول (2) رتبه بندى دارندگان پروانه اشتغال تبصره 2- روش تعیین امتیازها طبق دستورالعملى خواهد بود که ظرف (6) ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارت صنایع و معادن تهیه خواهد شد. تبصره 3- وزارت صنایع و معادن موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانى معین نسبت به برگزارى آزمون هاى مربوط اقدام نماید. تبصره 4- تعیین صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقى که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا مى شود مطابق دستورالعملى خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برناه ریزى کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.‌ ماده 12- حداقل صلاحیت فنى دارندگان پروانه اشتغال براى امضا و تأیید نقشه هاو گزارش ها و اسناد تعهد آور موضوع ماده (3) این آیین نامه به شرح زیر تعیین مى شود: الف – براى طرح هاى اکتشافى و گزارش پایان عملیات اکتشاف براى کانسارهاى درجه یک، درجه دو ،‌درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته پى جویى و اکتشاف. ب – براى طرح هاى بهره بردارى معادن درجه یک ، درجه دو، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پایه ارشد، پایه یک، پایه دو و پایه سه در رسته استخراج معدن. پ – براى طرح هاى مربوط به واحدهاى کانه آرایى یا فرآورى درجه یک، درجه دو ،‌درجه سه و درجه چهار، به ترتیب دارندگان پایه ارشد،‌ پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته کانه آرایى و فرآوری. ت – براى طرح هاى مربوط به واحدهاى متالورژى استخراجى درجه یک، درجه دو ، درجه سه و درجه چهار به ترتیب دارندگان پروانه اشتغال پایه ارشد، پایه یک ، پایه دو و پایه سه در رسته متالورژى استخراجی. تبصره 1- درجه بندى کانسارها و معادن و واحدهاى کانه آرایى و فرآورى و متالورژى استخراجى براى اولین بار به موجب دستورالعملى خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ مى شود. تبصره 2- دستورالعمل رتبه بندى موضوع ماده (11) و ظرفیت اشتغال در کلیه فعالیت هاى موضوع قانون توسط سازمان تدوین شده و به طور ادوارى مورد بازنگرى قرار مى گیرد و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ مى شود.‌ تبصره 3 – مسئولان فنى عملیات موضوع ماده (65) آیین نامه اجرایى قانون معادن و همچنین ناظرانى که از طرف وزارت صنایع و معادن ابلاغ مى شود. تبصره 3- مسئولان فنى عملیات موضوع ماده (65) آیین نامه اجرایى قانون معادن و همچنین ناظرانى که از طرف وزارت صنایع و معادن بر اساس ماده (69) آیین نامه مذکور تعیین مى شوند، باید صلاحیت هاى فنى موضوع این ماده را دارا باشند. ماده 13- ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاى مختلف به پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت صنایع و معادن تعیین مى شود. تبصره – دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه فعالیت هاى معدنى و سایر مجوزهاى مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال منورج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند. ماده 14- حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقى در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسى و ارزیابى سوابق شخص حقوقى طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت. ماده 15- در مورد سازمان ها و شرکت هاى دولتى و وابسته به دولت، موسسات و نهادهاى عمومى غیر دولتى، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانى آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسئول واحد فنى آنها داراى پروانه اشتغال شخص حقیقى باشد با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار، براى هریک از واحدهاى سازمانى فنى تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقى صادر خواهد شد. تبصره - بخش هاى ستادى وزارت صنایع و معادن در مرکز استان ها که به طور قانونى وظیفه تأیید طرح ها و صدور پروانه عملیات معدنى و نظارت را عهده دار هستند، از شمول این ماده مستثنا هستند. ماده 16- مسئولیت صحت طراحى، اجرا، نظارت و نظایر آن در مورد اشخاص حقوقى به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهاى فنى مربوط که داراى پروانه اشتغال حقیقى بوده و به امضاى آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وى ساقط نخواهد شد. همچنین امضاى وى رافع مسئولیت مهندس طراح، مسئول فنى عملیات و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند، نخواهد بود. ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفى – مصوب 1368- پاسخ به استعلامات مراج ذى صلاح در خصوص اشخاص حقوقى که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مى باشد و همچنین پاسخگویى به مسایل صنفى آنها یا سازمان استان است که وفق دستورالعمل وزارت صنایع و معادن عمل خواهد نمود. ماده 18- کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى غیر ایرانى داراى پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعى جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعایت سایرقوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى باید پروانه اشتغال موقت از وزارت صنایع و معادن دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضى و سایر شرایط حسب مورد باید درجه شود. ماده 19- امضاى اشخاص حقیقى و حقوقى ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهرى خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت سازمان استان درج شده باشد. ماده 20- براى متقاضیانى که در بیش از یک رسته داراى شرایط اخذ پروانه اشتغال مى باشند یا در آینده صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر مى شود و در پروانه اشتغال مذکور رسته ها و تخصص هایى که دارند پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درجه خواهد شد. ماده 21- وزارت صنایع و معادن مى تواند بر مبناى پیشنهاد سازمان در مورد تمام یا بعضى از رشته ها و تخصص ها صدور با تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقاى پایه را موکول به گذراندن آزمون هاى عمومى و تخصصى نماید.‌ ماده 22- پروانه اشتغال براى مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت صنایع و معادن مکلف است در صورت درخواست متقاضى و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبى با ذکر دلایل به متقاضى اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصى از متن پروانه اشتغال درج شود. تبصره 1- درصورتى که اعتبار یک یا بعضى از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینى کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت هاى زمانى مدارک ممذکور تعیین و درج خواهد شد. تبصره 2- در صورتى که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانى که در سازمان استان آن عضواست از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبى به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند. ماده 23- در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتیبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد: الف – قوت دارنده پروانه اشتغال. ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانى که رفع حجر نشده باشد. پ – عدم تمدید یا تجدید ظرف دو ماه از تاریخ انقضاى مهلت. ت - محکومیت قطعى دارند پروانه اشتغال به مجازاتى که کیفر تبعى آن محرومیت از حقوق اجتماعى باشد تا انقضاى مدت محرومیت از حقوق اجتماعی. ث – در صورتى که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأى قطعى شوراى انتظامى استان یا شوراى انتظامى نظام مهندسى محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار. ج – لغو عضویت از سازمان استان یا اخراج از آن. چ - انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی. تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتى که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براى ادامه کارها و مسئولیت هایى که از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود، نخواهد داشت. ماده 24- چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال مى تواند تقاضاى صدور المثنى نماید ومرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه ازتاریخ تقاضا در صورتى که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنى اقدام نماید. ماده 25- با توجه به ماده (1287) قانون مدتى پروانه اشتغال یک سند رسمى دولتى است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمى را داراست.  {PageBreak} فصل سوم: پروانه اشتغال در مقطع کاردانى ماده 26- براى دارندگان مدرک تحصیلى کاردانى فنى در صورت قبول شدن در آزمون علمى و عملى مربوط در یکى از رشته هاى موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پایه (3) ، پایه (2) و پایه (1)، به شرح زیر صادر مى شود: براى دارندگان مدرک کاردانى فنى در یکى از رشته هاى موضوع قانون با داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانى در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانى پایه (3) صادر مى شود. جهت ارتقا از هر پایه به پایه دیگر (5) سال سابقه کار و موفقیت در آزمون مربوط ضرورى است. تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهى ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آیین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت صنایع و معادن احراز مى شود. ماده 27- متقاضى پروانه اشتغال لازم است تقاضاى کتبى خود را طبق فرم مخصوصى که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و حاوى نکات ضرورى مى باشد که متقاضى باید تعهد و رعایت نماید، تکمیل نموده و همراه مدارک زیر تسلیم نماید: الف – تصویر مصدق مدرک تحصیلى کاردانى با قدى رشته و گرایش آن که به تأیید مراجع ذى صلاح رسیده باشد، به کیفیتى که اطمینان به صحت آن براى مرجع صادر کننده پروانه اشتغال محرز شود. ب – گواهى سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آیین نامه. پ – ارایه مدرک قبولى در آزمون علمى و عملی. ت – مدارک عضویت در تشکل حرفه اى موضوع ماده (28) قانون، در صورت تأسیس تشکیلات مذکور. ث – ارایه مدرک هویت به ترتیبى که در فرم تقاضا قید شده است. ج – سایر مدارکى که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضرورى است. ماده 28- نحوه برگزارى آزمون و سئوالات تخصصى در سراسر کشور یکسان مى باشد. سئوالات به صورت کتبى به وسیله وزارت صنایع و معادن تهیه و در اختیار سازمان صنایع و معادن استان ها قرا رمى گییرد تا با نظارت مستقیم و همکارى سازمان استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامى پذیرفته شدگان با سازمان صنایع و معادن استان ها مى باشدز پس از تأسیس تشکیلات حرفه اى در برگزارى آزمون ها از همکارى تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد. ماده 29- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع کاردانى حسب دستورالعملى خواهد بود که براى اولین بار به صورت آزمایشى توسط وزارت صنایع و معادن ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به طور ادوارى توسط سازمان مورد بازنگرى قرار گرفته و پس از تصویب وزارت صنایع و معادن ابلاغ مى گردد. ماده 30- مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانى (39) سال است و در انقضاى مدت در صورت درخواست متقاضى و وجود شرایط لازم قابل تمدید است. ماده 31- کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار وسایر موارد تابع فصل دوم این آیین نامه خواهد بود. ماده 32- مرجع و نحوه رسیدگى به تخلفات حرفه اى و انظباطى دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان ها مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار کارشناسان و بالاتر است، ولى پس از تأسیس تشکیلات حرفه اى مربوط، شوراى انتظامى استان و مرجع تجدید نظر با همکارى و هماهنگى تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصى که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگى کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادهاى تشکیلات حرفه اى مربوط طى دستورالعملى به وسیله وزارت صنایع ومعادن به شوراى انتظامى استان و مرجع تجدید نظر ابلاغ خواهد شد.

 

 {PageBreak}

 فصل چهارم : نظارت و کنترل ماده 33- مسئولیت نظارت عالى بر اجراى اصول فنى فعالیت هاى معدنى شامل اطلاعات ، ضوابط و دستورالعمل هایى که رعایت آنها در طراحى ، محاسبه و اجراى عملیات معدنى اعم از اکتشاف، تجهیز، بهره بردارى از معدن و واحدهاى فرآورى و متالورژى استخراجى ضرورى است، بر عهده وزارت صنایع ومعادن است. وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ، آگاهى هاى لازم را به افراد جامعه خواهد داد. ماده 34- کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و سازمان ها و دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى مى توانند در هر موردى که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از اصول فنى فعالیت هاى معدنى مى دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت صنایع و معادن و یا سازمان صنایع و معادن استان ها ارسال یا تسلیم نمایند. ماده 35- وزارت صنایع و معادن و یا سازمان هاى صنایع و معادن استان، شکایات دریافت شده را رسیدگى مى نمایند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (31) و (32) قانون و مواد مندرج در این آیین نامه،‌با ذکر دلایل، مستندات و کسب نظرات مراجع ذى ربط، دستور اصلاح و یا جلوگیرى از ادامه کار را صادر و به دارنده پروانه عملیات معدنى و مهندس مسئول فنى ذى ربط ابلاغ مى نماید و به منظور اجراى آن، دارندگان پروانه عملیات معدنى موظفند حسب مورد، اطلاعات و نقشه هاى فنى لازم را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند. ماده 36- به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز براى توسعه نظام مهندسى و اصلاح سیستم کنترل در فعالیت هاى معدنى و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلى و ارتقاى کیفى فعالیت هاى معدنى از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین نامه هاى قانونى، اصلاح روش ها و ساختار ادارى و اجرایى و تدوین برنامه هاى آموزشى در سطوح مختلف شورایى مرکب از (7) نفر عضو تحت عنوان شوراى توسعه نظام مهندسى و کنترل فعالیت هاى معدنى در وزارت صنایع و معادن تشکیل مى شود. اعضا و رئیس شوراى مزبور توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب و دبیرخانه شوراى مذکور در وزارت صنایع و معادن تشکیل مى شود

 

  فصل پنجم : سازمان استان الف – کلیات : ماده 37- براى تشکیل سازمان استان وجودحداقل (20) نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان و کارشناسان رشته هاى اصلى مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره هاى آن باشند، ضرورى است. تبصره – عضویت اشخاص حقوقى شاغل به کار مهندسى یا کارشناسى در رشته هاى اصلى و اشخاص حقیقى در رشته هاى مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرایط قانونى بلامانع است، ولى در مجامع عمومى فقط اشخاص حقیقى عضو حق رأى دارند. ماده 38- عضویت در سازمان استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است: الف – دارا بودن مدرک کارشناسى یا بااتر در یکى از رشته هاى اصلى یا رشته هاى مرتبط‌. ب - تولد در آن استان و یا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان، به طورى که فعالیت حرفه اى وى در آن استان متمرکز بوده واقامت غالب وى در آن استان باشد. پ – نداشتن محکومیت قطعى به محرومیت از اشتغال به کار درهنگام تقاضاى عضویت. ت – دادن تعهد نسبت به انجام وظایفى که ازطریق سازمان استان یا شوراى مرکزى تصویب و ابلاغ شده یا مى شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین نامه اجرایى آن. ث – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه هاى مصوب مربوط. ج – تنظیم و تسلیم تقاضاى عضویت، طبق فرم مخصوصى که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور. ماده 39- متقاضى عضویت در سازمان استان تقاضاى خود را به دبیرخانه سازمان استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضاى واصل شده رسیدگى نماید و در صورتى که متقاضى را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضى را فاقد شرایط کافى تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبى به متقاضى ابلاغ نماید. تبصره – تا قبل از تشکیل سازمان استان تقاضاهاى عضویت به سازمان صنایع و معادن استان تسلیم مى شود. سازمان صنایع و معادن استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد. ماده 40- عضویت در سازمان استان تحت شرایط ذیل لغــــو مى شود و در هر زمانى که موانع لغو عضویت برطرف شود، بنا به تقاضاى متقاضى عضویت وى تجدید و ادامه خواهد یافت. الف – نقل مکان به استان دیگر. ب – استعفا از عضویت سازمان استان. پ – سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (38) این آیین نامه. ت – اخراج از سازمان. تبصره – لغو عضویت در سازمان استان موجب لغو عضویت در کلیه نهادهاى وابسته به آن نیز خواهد شد، ولى برقرارى مجدد عضویت ، لزوما موجب برقرارى مجدد عضویت در نهادهاى مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود. ماده 41- شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعى که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر مى کند، کارت عضویت قبلى سازمان استان جدید پس از موافقت سازمان استان و تحقق‌(6) ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلى باطل و همراه با مدارک مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مى شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان استان قبلى به اعتبار خود باقى است. همچنین سازمان استان قبلى موظف است حسب درخواست سازمان استان جدید رونوشتى از پرونده و سوابق عضو انتقالى براى سازمان استان جدید ارسال دارد. ماده 42 - در استان هایى که به واسطه کافى نبودن تعداد داوطلبان واجد شرایط، سازمان استان تشکیل نشده است، داوطلبان حوزه آن استان مى توانند به عضویت سازمان استان مجاور، که به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر صنایع و معادن تعیین مى شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید، سازمان صنایع و معادن استان مربوط اقدام به برگزارى اولین دوره انتخابات هیأت مدیره و تشکیل سازمان استان اقدام خواهد کرد. تبصره – تا زمان تنشکیل سازمان، انتخاب استان مجاور به طور مستقیم توسط وزیر صنایع و معادن انجام مى شود. ماده 43- به منظور تشکیل سازمان در استان وفق قانون، اولین دوره برگزارى انتخابات در سازمان استان به وسیله وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد. ماده 44- سازمان استان مى تواند درشهرهاى مختلف استان دفاتر نمایندگى دایر و انجام تمام یا بخشى از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید. ب – مجمع عمومى ماده 45- مجمع عمومى سازمان استان از اجتماع تمامى اشخاص حقیقى و عضو داراى حق رأى سازمان استان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلى در رشته هاى اصلى حرفه هاى مهندسى معدن و رشته هاى مرتبط است، تشکیل مى شود . ماده 46- جلسات مجمع عمومى به طور عادى سالى یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتى که در اجلاس عادى مجمع عمومى تعیین مى شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل مى شود. تبصره 1- در مواردى که وزارت صنایع و معادن ، بازرس و یا حداقل سى درصد اعضاى سازمان استان، تشکیل مجمع عمومى را درخواست نماید، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومـى فوق العاده را دعوت به تشکیل نماید. تبصره 2 – هیأت مدیره ملزم به دعوت کتبى از نماینده وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومى است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت مذکور ، رسمیت خواهد یافت. تبصره 3 - نمایندگان اشخاص حقوقى عضو سازمان استـــ++ان مى توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومى حضور یابند. ماده 47- دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومى باید حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهى در روزنامه کثیرالانتشار و درصورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه هاى گروهى و جمع دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهى ، دعوتنامه و یا اطلاعیه هاى مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود. ماده 48- جلسات مجمع عمومى عادى با حضور نصف به علاوه یک اعضاى داراى حق رأى رسمیت مى یابد. در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور ، هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه براى بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دم با هر تعداد از اعضاى داراى حق رأى که حضور یابند، رسمیت خواهت یافت.‌جلسات مجمع عمومى فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومى عادى بعد مورد بحث واقع مى شود. تصمیمات جلسات عمومى عادى یا فوق العاده با اکثریت نصف به علاوه یک آراى حاضر در جلسه معتبر مى باشد. ماده 49- براى انتخاب اعضاى هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشکیل جلسات ضرورى نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضاى سازمان استان به صندوق هاى رأى گیرى با رأى مخفى و با رعایت مواد آتى انجام مى شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأى داشته و مجاز به دادن رأى به نمایندگى غیر نمى باشد. تبصره1- رأى مخفى بر روى ورقه اى که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن براى همه استان ها و به صورت یکنواخت تهیه و ارایه مى گردد، نوشته مى شود. تبصره 2- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان هاى استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار مى شود. ماده 50- مجمع عمومى توسط هیأت رئیسه اى مرکب از رئیس، یک منشى و دو ناظر که از بین اعضاى حاضر در مجمع عمومى با اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد، اداره مى شود. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومى، صورت جلسه اى توسط منشى تدوین و پس از امضاى هیأت رئیسه مجمع عمومى یک نسخه آن به دبیرخانه سازمان ارسال و یک نسخه به سازمان صنایع و معادن استان ارسال مى شود.‌ ماده 51- وظایف و اختیارات مجمع عمومى اعم از اینکه به طور عادى یا فوق العاده تشکیل شده باشد، به شرح زیر است: الف – شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ب – بررسى و تصویب نهایى ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادى هیأت مدیره در چارچوب سیاست هاى کلان سازمان. پ – تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد براى سازمان استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و در چارچوب خط مشى تعیین شده توسط هیأت عمومی. ت – انتخاب بازرسان. ث – اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاى هیأت مدیره، بازرسان و اعضاى شوراى انتظامى استان. ج – تعیین روزنامه کثیرالانتشار براى اطلاعیه هاى سازمان استان. چ – شنیدن گزارش فعالیت هاى حرفه اى، علمى و فرهنگى و تصویب پیشنهادهاى مربوط به آن. ح – تقدیر و تشویق و اعطاى جوایز به فعالیت هاى ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات و نظایر آن. خ – بررسى و نظر خواهى در مورد موضوعات حرفه اى و مهندسی. د – تعیین حداکثر دفعاتى که نیاز به تشکیل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومى عادى سالانه. ذ – بررسى و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امورى که طبق قوانین و آیین نمه هاى مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومى مى باشد. پ – هیأت مدیره ماده 52- هر سازمان استان داراى هیأت مدیره اى مى باشد که از بین اعضاى داوطلب در رشته هاى اصلى براى یک دوره سه ساله انتخاب مى شوند و انتخاب مجدد اعضاى هیأت مدیره بلامانع است. ماده 53- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان استان علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید از پنج سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبى، فاقد محکومیت انتظامى ازدرجه (3) یا بالاتر موضوع ماده (82) این آیین نامه باشند. ماده 54- تعداد اعضاى اصلى هیأت مدیره سازمان استان (5) نفر شامل دو نفر مهندس معدن، یک نفر زمین شناس، یک نفر نقشه بردار و یک نفر مهندس متالورژى با گرایش استخراجى و تعداد اعضاى على البدل دو نفر شامل یک نفر مهندس معدن و یک نفر زمین شناس مى باشد. تبصره – چنانچه در یکى از رشته هاى اصلى به غیر از رشته مهندسى معدن به تعداد کافى داوطلب واجد شراى وجود نداشته باشد، یک نفر از سایر رشته هاى اصلى که حائز بالاترین رأى باشد، انتخاب خواهد شد. ماده 55- براى انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایى انتخاباتى مرکب از (3) یا (5) نفر عضو سازمان استان تشکیل مى شود.‌تعداد اعضاى هیأت اجرایى انتخابات براى استانهایى که تا (100) عضو دارند (3) نفر و بیش از آن (5) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت صنایع و معادن که به عنوان دستگاه نظارتى عمل مى نماید، وظیفه برگزارى انتخابات را برعهده خواهد داشت. به منظور تعیین اعضاى هیأت اجرایى انتخابات ،‌سازمان صنایع و معادن استان به تعداد دو برابر مورد نیاز از اعضاى سازمان استان را انتخاب مى نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آرا به عنوان هیأت اجرایى انتخابات است. تبصره – اعضاى هیأت اجرایى انتخابات نمى توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند. ماده 57- هیأت اجرایى انتخابات پس از تشکیل ، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش هاى مقتضى آگهى واعلام نماید: الف – اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.‌ ب – تعیین مهلت قبول تقاضاى نامزدى عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز پس از تاریخ انتشار آگهى مربوط باشد. پ – اعلام نشانى و شماره تلفن تماس محل استقرارهیأت اجرایى انتخابات و همچنین نشانى محل هاى ثبت نام داوطلبان . ت – درج مدارکى که داوطلبان همراه تقاضاى خود باید ارسال نمایند. ث – تعیین روز و ساعت و محل یا محل هاى برگزارى انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت . ج – اعلام تعداد اعضاى هیأت مدیره درهر رشته بر اساس ماده (54) این آیین نامه. چ - اعلام سایر مواردى که براى داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضرورى به نظر مى رسد. ح – ارسال آگهى هاى منتشر شده به آدرس کلیه اعضاى سازمان استان در صورت لزوم. ماده 58- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره مى توانند ظرف مهلتى که توسط هیأت اجرایى انتخابات تعیین شده، داوطلبى خود را به طور کتبى همراه با فتوکپى پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایى انتخابات یا یکى از محل هاى ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند. ماده 59- هیأت اجرایى انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذى ربط استعلام و رونوشت آن را براى دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلام ها واصل شده یا نشده باشد، با اکثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضى اعلام نماید.‌ افرادى که صلاحیت آنها رد شده است، مى توانند ظرف سه روز از تاریخ وصول نظر به هیأت اجرایى، شکایت خود را به طور کتبى به دستگاه نظارت تسلیم نمایند و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگى و نظر قطعى خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایى انتخابات اعلام دارد. پس از تأیید فهرست نهایى نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایى انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافى تکثیر و توزیع نموده،‌ حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأى آن را در روزنامه محلى یا کثیرالانتشار آگهى مى نماید یا در صورت لزوم به وسایل مقتضى به اطلاع اعضا مى رساند. تبصره – فهرست الفبایى داوطلبان باید به تفکیک رشته تحصیلى با ذکر نام دانشگاه مقطع و گرایش تحصیلى و سال دریافت مدرک تنظیم شود ودر روز رأى گیرى در محل هاى مناسب در معرض دید رأى دهندگان قرار داده شود. ماده 60- درصورتى که هیأت اجرایى انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگى شهرهاى استان و سایر عوامل، محل هاى متعددى جهت برگزارى انتخابات تعیین نماید، باید براى هر یک از محل هاى مذکور هیأت اجرایى انتخابات فرعى مرکب از سه عضو سازمان استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایى انتخابات باشند، تعیین کند، ولى به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایى انتخابات است.‌دستگاه نظارت نیز براى هر محل یک ناظر خواهد داشت . ماده 61 – هر یک از اعضاى سازمان استان مى تواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضى از داوطلبان در هر یک از رشته هاى اصلى و حداکثر به تعداد اعضاى اصلى آن رشته در هیأت مدیره سازمان استان رأى دهد و در صورتى که بیش از آن در ورقه رأى خود نوشته باشد،اسامى اضافى از آخر حذف خواهد شد. تبصره – در صورتى که رأى دهندگان اسامى افرادى غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسند، فقط آن اسامى حذف مى شود. ماده 62- پس از خاتمه رأى گیرى ، هیأت اجرایى انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. درهر یک از رشته هاى اصلى ازبین کسانى که داراى رأى بشتر باشند، به ترتیب اولویت اعضاى اصلى و على البدل در آن رشته تعیین مى شود و نتایج رأى گیرى صورتجلسه شده و توسط اعضاى هیأت اجرایى انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مى شود. ماده 63- مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از اخذ رأى خواهد بود و مدت رسیدگى به آنها یک هفته پس از انقضاى مدت مذکور مى باشد. مرجع رسیدگى به این شکایات هیأت اجرایى انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است. به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانى ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از انجام رسیدگى، در صورت تأیید انتخابات نتایج قطعى اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان تحویل مى شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایى انتخابات حداکثر ظرف یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد کرد.‌تأیید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخاباتو تأیید آن،‌اعتبار نامه هاى اعضاى هیأت مدیره به وسیله وزارت صنایع و معادن امضا و صادر مى شود. ماده 64- هیأت مدیره که از اعضاى اصلى تشکیل مى شود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک دبیر براى مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و جدید انتخاب آنها در سالهاى بعدى بلامانع است.‌همچنین هیأت رئیسه از بین خود یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه دار منصـــــــــوب مى نماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان مى باشد. ماده 65- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهى دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضاى اصلى رسمیت مى یابد. اعضاى على البدل مى توانند بدون داشتن حق رأى در کلیه جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رأى موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر بوده وتوسط دبیر در دفتر مخصوصى ثبت و به امضاى اعضاى حاضر در جلسه مى رسد. اسامى غایبان نیز ذیل آن ذکر مى شود. ساعت، روز، محل و دستور جلسه هیأت مدیره با رأى موافق حداقل سه نفر از اعضا ارسال و رسید دریافت مى شود. تبصره 1- چنانچه هر یک از اعضاى اصلى هیأت مدیره چهار جلسه پیاپى یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالى بدون عذر موجه غیبت نمایند، مستعفى شناخته شده و عضو على البدل به جاى او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلى شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفى به طور کتبى اعلام مى شود. تبصره 2- در صورت فوت، استعفا،‌حجر یا سلب صلاحیت قانونى هر یک از اعضاى هیأت مدیره، از عضو على البدل به عنوان عضو اصلى جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد. ماده 66- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین مى شود: 1- برنامه ریزى به منظور رشد و اعتلاى حرفه هاى مهندسى معدن و مشاغل مرتبط باآن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه این فعالیت ها. 2- در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونى هر یک از اعضاى هیأت مدیره ، از عضو على البدل به عنوان عضو اصلى جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد. ماده 66- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین مى شود: 1- برنامه ریزى به منظور رشد و اعتلاى حرفه هاى مهندسى معدن و مشاغل مرتبط باآن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه این فعالیت ها. 2- ارتقاى دانش فنى و کیفیت کار شاغلان در حرفه هاى مهندسى معدن از طریق ایجاد پایگاه هاى علمى ، فنى، آموزشى و نظایر آن. 3- همکارى با مراجع مسئول در امر کنترل اجراى دقیق و صحیح اصول فنى فعالیتهاى معدنى و ضوابط تهیه طرح ها توسط اعضاى سازمان استان حسب درخواست. 4- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسى توسط اشخاص حقیقى و حقوقى در طرح ها وفعالیت هاى معدنى در حوزه استان و معرفى متخلفان به مراجع قانونى ذى صلاح. 5- مشارکت در امر ارزشیبابى و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنى مربوط به فعالیت هاى حوزه مشمول قانون. 6- دفاع از حقوق اجتماعى و حیثیت حرفه اى اعضا وتشویق و حمایت از فعالیت هاى با ارزش و برگزارى مسابقات حرفه اى و تخصصى و معرفى طرح هاى ارزشمند. 7- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه هاى مهندسى معدن و کارفرمایان و ارایه پیشنهاد به مراجع مسئول در پخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت به منظورجلوگیرى از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنى مربوط‌. 8- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسى معدن و همکارى با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین، اجرا و کنترل اصول فنى فعالیتهاى معدنى واستانداردها و معیارها. 9- کمک به ارتفاى کیفیت طرح هاى معدنى در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهاى تصمیم گیرى در مورد این گونه طرح ها وهمکارى با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل طرح هاى معدنى و اجراى طرح هاى یاد شده با استفاده از خدمات اعضاى سازمان استان. 10- معرفى کارشناس ذى صلاح جهت ارایه خدمات کارشناسى فنى به مراجع قضایى و قبول داورى در اختلافاتى که داراى ماهیت فنى است. 11- همکارى با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنى و بلایاى طبیعى . 12- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان استان و ارایه آن به مجمع عمومى جهت تصویب نهایی. 13- معرفى نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون هاى حل اختلاف مالیاتى به منظور رسیدگى و تشخیص مالیات فنى و مهندسى اعضاى سازمان استان. 14- تهیه و تنظیم مبانى قیمت گذارى خد