منشور اخلاقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با مردم

<<بسمه تعالى>>
منشور اخلاقى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در ارتباط با مردم
 
هرکس شب را به صبح برساند وبه امور مسلمین همت نگمارد،مسلمان نیست.
رسول اکرم(ص)
 
         بمنظور ارج نهادن و احترام به مردم و تکریم ارباب رجوع، براى فراهم شدن زمینه توسعه تحقیقات در رشته‌هاى مختلف علوم زمین، بکارگیرى علوم و فنون روز دنیا در فعالیتهاى اکتشافى، زمین‌شناسى مهندسى، زمین‌شناسى دریایى و...همچنین دفاع همه جانبه از منافع ملى، عزت و حیثیت علمى زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى ایران، مدیران و کارکنان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور ضمن توجه به اخلاق اسلامى که بعنوان اولین گام در رویکرد مشترى محورى است و حفظ ارزشهاى اسلامى جامعه، تعهد خود را نسبت به رعایت موارد ذیل اعلام میدارند:
1-   کسب رضایت ارباب رجوع استراتژى اصلى سازمان بوده و ارباب رجوع براى سازمان به عنوان صاحب حق تلقى مى‌گردد. لذا ضمن رعایت ادب و احترام در برخورد با آنان، تلاش مى‌شود خاطره و تصویرى خوشایند در این زمینه در ذهن مراجعین تداعى گردد.
2-   کلیه مدیران سازمان خود را مقید مى‌دانند تا بر اساس برنامه‌ریزى مناسب و در زمانهاى معین، در خصوص ارائه توضیحات کافى یا بهره گیرى از نظرات و راهنمائیهاى کارشناسان و مراجعین درراستاى بهبودمستمرکیفیت خدمات با آنان ملاقات داشته باشند.
3-   با توجه به اهمیت وتاثیر وفاى به عهد و نظم و انضباط درارائه خدمات بهتر و تأکید آن در فرهنگ اسلامى :
الف) کار مفید را بهره ورى بیشتر از امکانات نرم افزارى وسخت افزارى دانسته، هر وظیفه مرتبط سازمانى را به عنوان یک میثاق تلقى وانجام وظیفه در بهترین شکل ممکن را در راستاى عمل به این میثاق محسوب مى‌نمایند.
ب) انجام امور در موعد مقررکه نتیجه آن رضایت وجدان کارمندان وتامین نظر مشتریان است را با اهمیت شمرده و حتى‌المقدور تلاش مى‌شود تا وظایف محوله، حضور در جلسات و پیگیرى امور مرتبط، دقیقا در زمان پیش‌بینى شده انجام پذیرند .
پ) نظم و آراستگى لباس  را به عنوان انضباط ادارى  تلقى نموده و ضمن مراعات این اصل تلاش مى‌شود زمینه احیاء فرهنگ اسلامى در محیط کار بیش از پیش فراهم گردد.
4-    هرنوع اطلاعات مجاز مورد نیاز و متناسب را به متقاضیان ارائه نموده و تلاش مى‌شود در توسعه وتکمیل شبکه‌هاى اطلاع رسانى موجود اقدام گردد.
۵-   ارائه خدمات به ارباب رجوع، بطور عادلانه و در چهارچوب قوانین جارى،  صورت گیرد.
   -۶جهت تأمین امنیت سرمایه‌گذارى در بخشهاى مختلف زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى و افزایش سطح سودآورى و کاهش مقررات دست و پاگیر، حمایت جدى به عمل ‌آورند.
7-    درارتقاء سطح آموزش ،آگاهى ،تحصیلات ومهارتهاى نیروى انسانى وکارشناسى که بعنوان  اصلى ترین سرمایه هاى سازمان مى تواند  سهم بسزایى در توسعه بخشهاى مختلف مانند: مسکن، کشاورزى، صنعت و... داشته باشد. نهایت تلاش و کوشش را به عمل مى‌آورند.
8-    چنانچه براساس پیشنهادات مردم،تضادى در قوانین و مقررات مورد استفاده، با مصالح مکتشفین مواد معدنى و... مشاهده گردد، ضمن احترام به قانون، اقدامات لازم در رفع مشکل و اصلاح قوانین  به عمل آمده وازتذکر دهنده به نحوى قدردانى به عمل خواهد آمد.
¯     مفاد مندرج در این منشور، سندى  زنده و حیاتى است و براى کارکنان این سازمان بمانند سوگند نامه تلقى مى‌گردد، لذا کلیه همکاران مى‌بایستى در پذیرش، عمل و ترویج آن تلاش نمایند.
¯    در راستاى مشارکت  و نظارت مردم بر فعالیتهاى جارى، پذیراى نقد مشفقانه و رهنمودهاى کریمانه در افزایش کارایى و اثربخشى و شفافیت برنامه‌ها و دستورالعملهاى انجام کار مى‌باشیم، لذا در این راستا تقاضاى بذل محبت از سوى مراجعین را داشته و براى این امر صندوق پیشنهادات ویژه‌اى در محل درب نگهبانى نصب گردیده است.
 
                                     سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور