اساسنامه انجمن زمین شناسی ایران

فصل اول: کلیات و اهداف
 
ماده 1 – به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمى و کیفى نیروهاى متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمینه هاى مربوط، “ انجمن زمین شناسى ایران” که از این پس در این اساسنامه “ انجمن ” نامیده مى شود تشکیل مى گردد.
ماده 2 – انجمن بنیادى غیرانتفاعى است و در زمینه هاى علمى، پژوهشى و فنى فعالیت مى کند و از تاریخ ثبت داراى شخصیت حقوقى است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونى انجمن مى باشد.
ماده 3 – مرکز انجمن درتهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهاى علمى مى تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 4 – انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براى مدت نامحدود تشکیل مى شود و ملزم به رعایت قوانین جمهورى اسلامى ایران مى باشد.
 
فصل دوم: وظایف و فعالیتها
 
ماده 5 – به منظور نیل به هدفهاى مذکور در ماده یک این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
1 - 5  -  ایجاد و تحکیم روابط علمى و تحقیقاتى در سطح ملى و بین المللى بین محققان و متخصصانى که به گونه اى با علوم زمین سرو کار دارند.
2- 5  - همکارى با نهادهاى اجرائى، علمى و پژوهشى در زمینه ارزیابى و بازنگرى طرحها و برنامه هاى مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمى موضوع فعالیت انجمن.
3 - 5  - ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4 - 5  - ارائه خدمات آموزشى و پژوهشی.
5 - 5  - تشکیل گردهمائى هاى علمى در سطح ملى، منطقه اى و بین المللی.
6 - 5  - انتشار کتب و نشریات علمی.
 
فصل سوم: انواع و شرایط عضویت
 
ماده 6 – انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از:
1- 6 - عضویت پیوسته - مؤسسان انجمن و کلیه افرادى که حداقل داراى درجه کارشناسى ارشد زمین شناسى و رشته هاى وابسته باشند مى توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
2 - 6 - عضویت وابسته- افرادى که داراى شرایط زیر هستند مى توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
 الف- کلیه کسانى که داراى درجه کارشناسى در یکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6  باشند .
 ب- کلیه افرادى که داراى درجه کارشناسى هستند و مدت پنج سال به نحوى در یکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6 شاغل باشند.
3 - 6  - عضویت دانشجوئى- کلیه دانشجویانى که در رشته هاى علوم زمین به تحصیل اشتغال دارند.
4 - 6  -عضویت افتخارى- شخصیتهاى ایرانى و خارجى که مقام علمى آنان در زمینه هاى علوم زمین حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهاى مؤثر و ارزنده اى نموده باشند.
5 - 6  -اعضاء مؤسساتى(حقوقى)- سازمانهائى که در زمینه هاى علمى و پژوهشى مربوط فعالیت دارند مى توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1– افرادى که داراى درجه کارشناسى در یکى از رشته هاى مذکور در بند - 1 - 6 مى باشند با تصویب هیأت مدیره مى توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2– اعضاء افتخارى کلیه مزایاى اعضاء پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.

تبصره 3– اعضاء مؤسساتى به مشابه عضو وابسته انجمن محسوب مى شوند.
ماده 7 – هر یک از اعضاء، سالانه مبلغى را که میزان آن توسط مجمع عمومى تعیین مى گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائى نسبت به دارائى انجمن براى عضو ایجاد نمى کند.
تبصره 2– اعضاء افتخارى انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده 8 – عضویت در یکى از موارد زیر خاتمه مى یابد:

1-8- استعفاى کتبی.

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

3-8- انجام اعمالى مغایر با اهداف انجمن و مقررات این اساسنامه با تشخیص هیأت مدیره.

تبصره: تائید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.
 
فصل چهارم: ارکان انجمن
 
ماده 9 – ارکان اصلى انجمن عبارتند از:
الف- مجمع عمومی.
ب- هیأت مدیره.
ج- بازرسان.
الف- مجمع عمومى

ماده 10- مجمع عمومى از گردهمائى اعضاء پیوسته به صورت عادى یا فوق العاده تشکیل مى شود.

1 - 10  - مجمع عمومى عادى سالى یک بار تشکیل مى شود و با حضور یا رأى کتبى نصف بعلاوه یک کل اعضاء انجمن رسمیت مى یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
2 - 10  - در صورتى که در دعوت نخست مجمع عمومى رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل مى شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3 - 10  - مجمع عمومى فوق العاده در موارد ضرورى با دعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضاى کتبى یک سوم اعضاء پیوسته تشکیل مى شود. شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومى عادى مذکور در بندهاى - 1 - 10 و - 2 - 10 مى باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.
تبصره: دعوت براى تشکیل مجامع عمومى کتبى است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.
ماده 11- وظایف مجامع عمومى عادى و فوق العاده:

1 - 11 - انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان.
2 - 11  - تصویب خط مشى انجمن.
3 - 11  - بررسى و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرسان.
4 - 11 - تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
5 - 11 - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
6 - 11 - عزل هیأت مدیره و بازرسان.
7 - 11 - تصویب انحلال انجمن.
تبصره 1- مجامع عمومى توسط هیأت رئیسه اى مرکب از یک رئیس، یک منشى و دو ناظر اداره مى شوند.

تبصره 2- اعضاء هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدى خود در مجمع انتخاب مى شوند.

تبصره 3- اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کسانى باشند که خود را در انتخاب هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.
 تبصره 4- مجمع عمومى فوق العاده فوق به منظور تصمیم گیرى در موارد بندهاى- 5 - 11،- 6 - 11 و- 7 - 11 تشکیل مى شود.
ب- هیأت مدیره
ماده 12 – هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلى و دو نفر عضو على البدل مى باشد که هر دو سال یک بار با رأى مخفى از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب مى شوند.
1 - 12 - هیچیک از اعضاء نمى تواند بیش از دو دوره متوالى به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود.
2 - 12 - عضویت در هیأت مدیره افتخارى است.
3 - 12 - هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأى کتبى نسبت به انتخاب یک رئیس، یک نایب رئیس، یک دبیر و یک خزانه دار از میان خود اقدام مى نماید.
4 - 12 -کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیأت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن، و نامه هاى رسمى با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس معتبر است.
5 - 12 - هیأت مدیره موظف است حداقل ماهى یک بار جلسه خود را تشکیل دهد.
6 - 12 - جلسات هیأت مدیره با حضور پنج عضو رسمیت مى یابد و تصمیمات متخذه با چهار نفر موافق معتبر است.
7 - 12 - کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهدارى مى شوند.
8 - 12 - شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات ضرورى است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالى و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاء عضو غایب خواهدبود.
9 - 12 -در صورت استعفاء، برکنارى یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضـو على البدل براى مدت باقیـمانده دوره عضـویت به جانشینى وى تعیین خواهد شد.
10 - 12 - شرکت بازرسان در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأى مجاز است.
11 - 12 - هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدى خود نسبت به فراخوانى مجمع عمومى و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى براى بررسى به کمیسیون انجمنهاى علمى ارسال نماید.
تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تائید هیأت مدیره جدید از سوى کمیسیون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 13- هیأت مدیره نماینده قانونى انجمن مى باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 - 13 - اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
2 - 13 - تشکیل گروههاى علمى انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
3 - 13 - حفظ و نگهدارى اموال منقول و غیرمنقول انجمن.
4 - 13 - تدوین و تصویب آئین نامه هاى اجرائی.
5 - 13 - تهیه گزارش سالیانه و تنظیم تراز مالى براى طرح در مجمع عمومی.
6 - 13 - اقامه دعوى و پاسخگوئى به دعاوى اشخاص حقیقى یا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
7 - 13 - انتخاب و معرفى نمایندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجی.
8 - 13 - اجراى طرحها و برنامه هاى علمى در چارچوب وظایف انجمن.
9 - 13 - جلب هدایا و کمکهاى مالى براى انجمن.
10 - 13 - اهداى بورس تحقیقاتى و آموزشی.
11- 13 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعایت قوانین و مقررات جارى کشور.
12 - 13 - ارسال گزارشهاى لازم به کمیسیون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
13 - 13 - برگزارى سمینارها، کنفرانسها، کنگره ها و کلاسهاى علمى زمین شناسى و ترتیب دادن بازدیدهاى علمى زمین شناسی.
14 - 13 - نشر مجلات و نوشتارهاى علمى زمین شناسى با رعایت قوانین مطبوعات کشور.
15 - 13 - تأسیس دفاتر انجمن پس از تصویب مجمع عمومی.
16 - 13 - استخدام کارکنان مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایاى آنان.
ج- بازرسان
ماده 14- مجمع عمومى عادى دو نفر را به عنوان بازرس اصلى و یک نفر را به عنوان على البدل براى مدت یک سال انتخاب مى نماید.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 15- وظایف بازرسان به شرح زیر است:
1 - 15 -بررسى اسناد و دفاتر مالى انجمن و تهیه گزارش براى مجمع عمومی.
2 - 15 - بررسى گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش عملکرد انجمن براى اطلاع مجمع عمومی.
3 - 15 -گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالى و غیرمالى در هر زمان و بدون قید وشرط باید از سوى هیأت مدیره براى بررسى در دسترس بازرسان قرار گیرد.
 
فصل پنجم- گروههاى علمى انجمن
 
ماده 16- انجمن مى تواند گروهها و کمیته هاى زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفى که از سوى هیأت مدیره تعیین مى شود به فعالیت مى پردازند.
1-گروههاى تخصصی.

2-کمیته آموزش و پژوهش.

3-کمیته انتشارات.

4-کمیته آمار و اطلاعات.

5-کمیته پذیرش و روابط عمومی.

6-کمیته گردهمائیهاى علمی.

1 - 16  - تهیه و تصویب آئین نامه تشکیل گروهها و کمیته ها با هیأت مدیره انجمن است.

فصل ششم – بودجه و موارد متفرقه
 
ماده 17- منابع مالى انجمن عبارتند از:

1 - 17  - حق عضویت اعضاء.
2 - 17  - درآمدهاى ناشى از ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى و مشاوره ای.
3 - 17  - دریافت هدایا و کمکها.
ماده 18- درآمدها و هزینه هاى انجمن در دفاتر قانونى ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومى به کمیسیون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى ارسال مى شود.
ماده 19- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصى به نام انجمن نزد بانکهاى کشور نگهدارى مى شود.
ماده 20- کلیه مدارک و پرونده هاى مالى و غیرمالى در دفتر مرکزى انجمن نگهدارى مى شود.
ماده 21- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمنهاى علمى وزارت فرهنگ و آموزش عالى معتبر است.
ماده 22- انجمن تابعیت جمهورى اسلامى ایران را دارد و اعضاء آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسى یا وابستگى به گروهها و احزاب سیاسى را ندارند.
ماده 23- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومى، همان مجمع هیأت تصفیه اى را براى پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها، کلیه دارائیهاى منقول و غیر منقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالى به یکى از مؤسسات آموزشى یا پژوهشى کشور واگذار کند.
ماده 24- این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بیست و چهار ماده، پنجاه و هشت زیرماده و چهارده تبصره در جلسه مورخ 30/9/1373 مجمع عمومى انجمن به تصویب رسید.