اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

اساسنامه سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران
ماده 1 : سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران که طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 6/10/1379 تأسیس می‏شود مرکز اصلى آن در تهران است و در صورت لزوم می‏تواند در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگى تأسیس کند. ماده 2 : سرمایه سازمان یک میلیارد ریال است و به یکصد هزار سهم ده هزار ریالى تقسیم می‏شود که تمام آن پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومى خواهد بود. ماده 3 : مجمع عمومى سازمان تشکیل می‏شود از:    1- وزیر صنایع و معادن .    2- وزیر بازرگانى .    3- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى .    4- وزیر کار و امور اجتماعى .    5- وزیر امور اقتصادى و دارایی.    6- رئیس کل برنامه مرکزى .    7- وزیر تعاون ریاست جلسات مجمع عمومى با وزیر صنایع و معادن است. ماده 4 : مجمع عمومى سالى یک بار تشکیل می‏شود و در صورت ضرورت، مجمع عمومى فوق العاده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و یا دو نفر از اعضاء مجمع و یا رئیس هیأت عامل سازمان به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد. ماده 5 : وظایف و اختیارات مجمع عمومى به شرح زیر است:    1- رسیدگى و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع داده می‏شود.    2- تعیین خط مشى و تنظیم برنامه‏هاى کلی.    3- انتخاب حسابرس (بازرس).    4- اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس.    5- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.    6- افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگرى که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومى می‏باشد.    7- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع ارائه می‏گردد. ماده 6 : جلسات مجمع عمومى با حضور 4 نفر از 7 نفر عضو مجمع عمومى رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه وقتى معتبر و قابل اجراء است که 4 نفر از اعضاء مجمع عمومى، بدان رأى موافق داده باشند. اعضاى هیأت عامل در جلسات مجمع عمومى حق شرکت خواهند داشت ولى حق رأى ندارند. ماده 7 : تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب هیأت عامل براى همان سال می‏باشد. ماده 8 : هیأت عامل مرکب از 5 نفر می‏باشد که به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومى منصوب می‏گردند. دو نفر از اعضاء می‏توانند از معاونین تخصصى وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر مربوطه باشند. عزل و نصب و تعیین حقوق رئیس و عضو دیگر هیأت عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تصویب مجمع عمومى انجام خواهد یافت. تبصره - دو نفر از معاونین تخصصى وزارتخانه در صورتى که به عضویت هیأت عامل درآیند، می‏توانند به صورت غیرتمام وقت و یا غیرموظف در هیأت عامل انجام وظیفه نمایند. ماده 9 : وظایف و اختیارات هیأت عامل عبارت است از:    1- تصویب مقدماتى خط مشى و برنامه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی.    2- بررسى و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایى سال قبل سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل تهیه و تقدیم می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی.    3- تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود جهت ارائه به مجمع عمومی.    4- تصویب آیین‏نامه‏هاى اجرایى (مالى ـ استخدامى و معاملات) سازمان و همچنین هرگونه مقررات دیگرى که براى اداره امور داخلى سازمان لازم باشد به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.    5- تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.    6- تصویب تأسیس شرکتهاى معدنى و صنعتى یا شرکتها و واحدهاى خدماتى و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها و واحدها.    7- تصویب مشارکت در شرکتهاى معدنى و صنعتى و یا خرید سهام اینگونه شرکتها.    8- اتخاذ تصمیم نسبت به خریدارى یا اداره کارخانه‏هاى موضوع قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 22/1/1361.    9- تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهاى معدنى و صنعتى و واحدهاى تابعه و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.    10- اتخاد تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتى که سازمان براى سرمایه‏گذارى در معادن و صنایع وابسته اخذ می‏نماید.    11- رسیدگى و تصویب طرحهایى که در زمینه بررسیهاى علمى، معدنى و صنعتى و تهیه کادر مدیریت و کادر فنى از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‏شود.    12- تصویب استخدام کارشناس خارجى و یا عقد قرارداد براى استفاده از خدمات مؤسسات مشورتى خارجى در سازمان پس از طى مراحل قانونی.    13- تصویب قراردادهاى مربوط به خرید یا تأسیس واحدهاى معدنى و صنعتى و قراردادهاى اخذ اعتبار جهت انجام این امور.    14- تصویب قراردادهاى مربوط به اداره واحدهاى معدنى و صنعتى که اداره آن مورد تقاضاى صاحبان آنها می‏باشد.    15- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگرى که از طرف رئیس هیأت عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می‏شود.    16- تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور کلى یا جزئى در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهاى تابع و تحت پوشش.    17- اجراى تصمیمات مجمع عمومى با رعایت مقررات قانونی. ماده 10 : هیأت عامل هر هفته یک بار جلسه عادى خواهد داشت و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رئیس هیأت عامل جلسات فوق العاده تشکیل می‏دهد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد. ماده 11 : جلسات با حضور حداقل سه نفر، که یک نفر آن از معاونین وزیر، عضو هیأت عامل بوده باشد «در صورت عضویت معاونین» رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت عامل با اکثریت مطلق آراء کل اعضاء (3 نفر) خواهد بود. ماده 12 : انتخاب معاونان سازمان به عهده ریاست هیأت عامل خواهد بود و رئیس هیأت عامل می‏تواند با تأیید وزیر صنایع و معادن یک نفر قائم مقام انتخاب نموده تا در غیاب او وظایف ریاست هیأت عامل را انجام دهد. ماده 13 : رئیس هیأت عامل (معاون وزیر صنایع و معادن) بالاترین مرجع امور اجرایى سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلى انجام امور داخلى و ادارى در حدود بودجه مصوب و آیین‏نامه‏ها و مقررات، داراى وظایف و اختیارات زیر می‏باشد: الف - اجراى تصمیمات هیأت عامل با رعایت مقررات قانونی. ب - نمایندگى سهام سازمان در مجامع عمومى شرکتها و واحدهایى که تمام یا قسمتى از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر یک از کارمندان سازمان. پ - نمایندگى سازمان در کلیه مراجع قضایى و یا غیرقضایى با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داورى و حق صلح با تصویب هیأت عامل و با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی. ت - تفویض قسمتى از اختیارات خود و حق امضاء به معاونان و یا کارمندان دیگر. ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی. ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی. ماده 14 : رئیس هیأت عامل سازمان وظایف معاونان خود را تعیین می‏نماید. ماده 15 : وظایف حسابرس (بازرس) به شرح زیر می‏باشد:    1- کلیه عملیات حسابرسى سازمان و همچنین وظایفى که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده است.    2- رسیدگى به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهى صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومى سازمان.    3- رسیدگى به دفاتر سازمان و اخذ هرگونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلى رئیس هیأت عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند. حسابرس (بازرس) می‏تواند با تصویب مجمع عمومى در انجام وظایف خود از یک مؤسسه حسابرسى مستقل یا هیأتى از حسابرسان استفاده نماید. ماده 16 : سال مالى سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و تنظیم می‏گردد. ماده 17 : آیین نامه مربوط به طرز مصرف 25 درصد سود خالص موضوع ماده (8) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران از طرف رئیس هیئت عامل تهیه و پس از موافقت هیئت عامل و تصویب مجمع عمومى به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 18 : سازمان جز به شرکتهاى تابع و تحت پوشش خود، وام یا اعتبار و یا تضمین نخواهد داد. تبصره - در موارد ضرورى با تصویب مجمع عمومى سازمان، اعطاى وام یا اعتبار و تضمین به غیر از شرکتهاى تابع و تحت پوشش سازمان بلامانع است. ماده 19 : خدمت در سازمان خدمت دولتى محسوب نمی‏گردد، لیکن در صورتى که خدمات مستخدمین رسمى سایر دستگاهها و شرکتهاى دولتى مورد نیاز سازمان باشد، و به موجب مقررات مربوطه فیمابین مأمور به خدمت و یا منتقل گردند مدت خدمت اینگونه مستخدمین در سازمان جزو سنوات خدمت دولتى ایشان محسوب خواهد شد. ماده 20 : مدیران مؤسسات و واحدهاى تابعه و تحت پوشش را می‏توان از بین کارکنان موظف سازمان و یا اشخاص خارج از سازمان انتخاب کرد و اگر مدیرى از کارکنان سازمان انتخاب شود، چنانچه به صورت موظف باشد حقوق وى به عهده مؤسسه یا واحد مربوطه بوده، و چنانچه غیرموظف باشد حق حضور در جلسات نیز به عهده مؤسسه یا واحد مربوط خواهد بود.