آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سراسرى

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجیسراسرى
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعهسراسرى
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایرانسراسرى
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسراسرى
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنیسراسرى
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى
قانون ایمنی در معادنسراسرى
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیسراسرى
قانون معادنسراسرى
قانون نظام مهندس معدنسراسرى
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى