آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
منشور اخلاقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با مردمسراسرى
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
قانون ایمنی در معادنسراسرى
قانون معادنسراسرى
قانون نظام مهندس معدنسراسرى
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى
مراحل ثبت معدنسراسرى
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى
طرح انتقال وظایف اکتشافات معدنی وزارت معادن و فلزات به سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادنسراسرى
مصوبه مجلس - درآمد اختصاصیسراسرى
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهسراسرى
قانون اجازه عضویت سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور در کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسیسراسرى
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادنسراسرى
اسناد بالادستی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسراسرى