اکتشاف سرب و روى و تعیین آنومالیهاى احتمالى مغناطیسى

گروه ژئوفیزیک
استان کرمان
نویسنده جواد آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

ام منطقه: معدن گوجر واقع در استان کرمان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى و تعیین آنومالیهاى احتمالى مغناطیسى

توضیحات

نام منطقه: معدن گوجر واقع در استان کرمان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى و تعیین آنومالیهاى احتمالى مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: اردیبهشت 1370 موقعیت جغرافیایى: 50 کیلومترى شمالغرب راور و در 15 کیلومترى شمالغرب دهکده گوجر روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه IPR-10 و مغناطیس سنجى با استفاده از دستگاه MP-2 نتایج بدست آمده از عملیات: اکتشافات ژئوفیزیکى در محدوده مورد نظر منتج به مشخص شدن آنومالیهاى بارزى نگردید تهیه کنندگان: ع. جو آبادى

کلید واژه ها: کرمان