تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آن

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ع. جوآبادى ا. شاهین م. کره اى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

ام منطقه: شرق خور و بیابانک اهداف مورد نظر: تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آن

توضیحات

نام منطقه: شرق خور و بیابانک اهداف مورد نظر: تعیین گسترش بى هنجاریهاى مگنتیک و مشخص نمودن عمق تقریبى آن تاریخ انجام عملیات: از 1/10/1370 تا 28/12/1370 موقعیت جغرافیایى: در شرق خور و 250 کیلومترى شمال نایین روش و دستگاه اندازه گیرى: مگنتومتر پروتن از نوع MP2 & MP3 نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج حاصله نشاندهنده وجود یک بیهنجارى نسبتا وسیع در منطقه مورد مطالعه مى باشد با طول 8 کیلومتر و عرض 3-2 کیلومتر و حداکثر شدت 800 گاما بالاى حد زمینه. تهیه کنندگان: ع. جوآبادى ا. شاهین م. کره اى  

کلید واژه ها: سایر موارد