در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلش

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ع. جوآبادى م. کره اى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۱

خلاصه توضیحات

نام منطقه: خور و بیابانک و چوپانان اهداف مورد نظر: در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلش

توضیحات

نام منطقه: خور و بیابانک و چوپانان اهداف مورد نظر: در پى عملیات قبلى در این مرحله کنترل بى هنجارى و تعیین میزان جابجایى حاصله در اثر گسلش تاریخ انجام عملیات: خرداد 1371 موقعیت جغرافیایى: 20 کیلومترى جنوب غرب چوپانان و 5 کیلومترى جنوب ده الله آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى با استفاده از مگنتومتر MP-3 نتایج بدست آمده از عملیات: یک بیهنجارى بوسعت 3×5/2 کیلومتر مربع با شدت بیش از 500 گاما در بخش شمالغرب منطقه با عمق 750 متر، بیهنجارى دیگر نیز با مشخصات یاد شده در بخش جنوب شرق منطقه همچنین بیهنجاریهاى دیگرى نیز با شدتهاى بیشتراز 500 گاما و کمتر از 400 گاما در بخش جنوب غرب چوپانان مشخص شد. تهیه کنندگان: ع. جوآبادى م. کره اى

کلید واژه ها: سایر موارد