اکتشاف سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده ع .محمدى جوآبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67

توضیحات

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67 موقعیت جغرافیایى: 130کیلومترى شرق استان یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه ، IP با استفاده ازIPR-10 و مغناطیس سنجى توسط 3دستگاه مگنتومتر موجود. نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج حاصله نشان دهنده وجودچند زون ناهنجارى است که رخنمون آن درروى تپه سیاه میشود و به احتمال زیاد به سمت دشت به عمق مى رود.در نهایت با توجه به نتایج 3محل جهت حفارى پیشنهاد گردید . تهیه کنندگان: ع .محمدى جوآبادى

کلید واژه ها: یزد