اکتشاف آب در محدوده معدن

گروه ژئوفیزیک
استان سمنان
نویسنده جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۳

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلوت اهداف مورد نظر: اکتشاف آب در محدوده معدن تاریخ انجام عملیات: آذر ماه 1373

توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلوت اهداف مورد نظر: اکتشاف آب در محدوده معدن تاریخ انجام عملیات: آذر ماه 1373 موقعیت جغرافیایى: درحدود 70کیلومترى شمال غربى شهرستان سمنان روش و دستگاه اندازه گیرى: سونداژ الکتریک با آرایش شلومبرژه نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به بررسى هاى بعمل آمده مشخص گردید که ضخامت رسوبات آبرفتى در محدوده زیاد نبوده ونمى تواند حاوى آب زیادى باشد ،با این حال در نزدیکى رود خانه موجود در منطقه دو محل جهت حفارى پیشنهاد گردید. تهیه کنندگان: ع.م.جوآبادى

کلید واژه ها: سمنان