بررسى شیستوزیته در ماسه سنگ

گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

اهداف مورد نظر: انجام روش IP درمحدوده معدن انارک تاریخ انجام عملیات: ژانویه تا فوریه 1980

توضیحات

نام منطقه: جنوب چاه پلنگ اهداف مورد نظر: انجام روش IP درمحدوده معدن انارک تاریخ انجام عملیات: ژانویه تا فوریه 1980 موقعیت جغرافیایى: جنوب چاه پلنگ واقع در معدن انارک در استان یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: IP نتایج بدست آمده از عملیات: مناطق با شارژیبیلیته بالا ومقاومت ویژه پایین معرف شیستهاى متامورف ومناطق با شارژیبیلیته کم و رزیستیویته بالا معرف ماسه سنگها ست. تهیه کنندگان: ا.یوسفى

کلید واژه ها: یزد