بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان مرکزى
نویسنده ه.نیکلاس - ا. یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: لکان ـ خمین اهداف مورد نظر: بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقى

توضیحات

نام منطقه: لکان ـ خمین اهداف مورد نظر: بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقى تاریخ انجام عملیات: 16 جولاى تا 15 آگوست 1966 موقعیت جغرافیایى: اراک - خمین -لکان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج نشان داد که تا فاصله بیش از دو کیلومتر یک شیب تدریجى در دامنه شرقى وجود داردوهمچنین آثارى از چندین گسل معکوس در منطقه مشاهده شد که تفا سیر زمین شناسى آنرا بیشتر مشخص خواهد کرد. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس - ا. یوسفى

کلید واژه ها: مرکزى