پى جوئى واکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان سمنان
نویسنده نیکلاس - ج.کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چاه شیرین - تله نمک اهداف مورد نظر: پى جوئى واکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 24 آگوست تا 14 سپتامبر 1975

توضیحات

نام منطقه: چاه شیرین - تله نمک اهداف مورد نظر: پى جوئى واکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 24 آگوست تا 14 سپتامبر 1975 موقعیت جغرافیایى: چاه شیرین در 85 کیلومترى جنوب شرقى سمنان وتله نمک20 کیلومترى شرق چاه شیرین روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت سنجى وپلاریزاسیون القائى MARK-8 time -domain-Ip نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج نشان داد که در منطقه چاه شیرین توده مینرالیزه سولفورى بزرگى درمنطقه وجود ندارد مگر چند عدسى کوچک در مناطق با شارژیبیلیته بالا اما در منطقه تله نمک پیشنهاد مى شود که در محدوده با شارژیبیلیته بالا چند ترانشه براى بررسى بیشتر حفر گردد تهیه کنندگان:ه.نیکلاس - ج.کیمیا قلم

کلید واژه ها: سمنان