اکتشاف کانى سازى مس

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ج.پ.ماتیز
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: گودال اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات: 28 اکتبر تا 3 نوامبر ۱۹۶۷

توضیحات

نام منطقه: گودال اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى سازى مس تاریخ انجام عملیات: 28 اکتبر تا 3 نوامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: شرق آذربایجان روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى وSP نتایج بدست آمده از عملیات: بررسى ها نشان داد که منطقه از نظرکانى سازى مناسب میباشد وپیشنهاد مى شود که عملیات ژئوفیزیک هوائى در منطقه انجام شود. همچنین پیشنهادهائى جهت انجام حفارى وحفر تونل گردیده است. همبستگى خوب بین SP ومغناطیس حاکى از ارزش مغناطیس سنجى در اکتشاف غیر مستقیم مس میباشد. تهیه کنندگان: ج.پ.ماتیز

کلید واژه ها: سایر موارد